KOSTPRIJS EN VOORDELEN

De modules AAV zijn gratis en je betaalt enkel een bijdrage voor het lesmateriaal. Voor de modules van de beroepsopleiding betaal je max. €1.50 inschrijvingsgeld per lesuur met een limiet van €300 per semester. Afhankelijk van je persoonlijke situatie zijn er verminderingen voor het inschrijvingsgeld of andere financiële voordelen. Er zijn geen verminderingen voor de bijdrage voor het cursusmateriaal.

Verminderingen voor het inschrijvingsgeld

Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld: € 0,30 per lesuur ipv max. € 1,50 euro per lesuur

 • Werkzoekende (of ten laste van een werkzoekende): bij VDAB kan je een vrijstelling aanvragen voor het volgen van studies wanneer je 312 dagen uitkeringsgerechtigd werkloos bent. Aanvragen gebeuren bij je inschrijving op school. Wij zorgen voor de nodige formulieren. Je moet steeds aanwezig zijn en minstens 20u les volgen.
 • Personen met een handicap (of ten laste van een persoon met handicap)
 • Ex-cursisten van CBE, Centrum Basiseducatie

Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld

 • Personen die een leefloon krijgen (of ten laste van iemand met een leefloon)
 • Asielzoekers met materiële hulp
 • Schoolverlaters in hun wachttijd

Andere financiële voordelen

 • Kinderbijslag
  Ben je jonger dan 25 dan geniet je nog kinderbijslag als je minstens 17u per week les volgt en steeds aanwezig bent.
 • Schoolabonnement:
  Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen verkrijgen voor het openbaar vervoer. Ook wie een uitkering van het OCMW heeft, kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.
 • Educatief verlof:

  Wanneer je werkt, kan je educatief verlof aanvragen bij je inschrijving na akkoord van je werkgever. Je krijgt de nodige attesten via je docent. Bij afwezigheden bezorg je steeds een officiële wettiging aan je docent (attest van dokter of werkgever). Deze wettigingen moeten steeds ten laatste 14 dagen na de afwezigheid worden bezorgd. Een wettiging die later wordt ingediend, geldt niet. Wie gebruik wil maken van het recht op educatief verlof, vraagt dit tijdig aan bij de werkgever en vermeldt dit bij inschrijving van de cursus. Je hebt recht op max. 180 uren. Deze uren moeten opgenomen worden tussen de aanvangsdatum en laatste lesdatum van de opleiding. Om hiervan te kunnen genieten moet je aan je werkgever een verklaring op eer bezorgen dat hij niet beschikt over een diploma secundair onderwijs. De werkgever zal die verklaring moeten toevoegen aan de aanvraag die hij indient voor de terugbetaling van het educatief verlof.

  Werknemers in de privé-sector kunnen Betaald Educatief Verlof aanvragen op voorwaarde dat ze steeds aanwezig zijn.

 • Opleidingscheques:

  Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB en zo kan je inschrijvingsgeld en cursusgeld volledig recupereren. Vanaf 1 maart 2015 werden een aantal wijzigingen doorgevoerd mbt het gebruik van opleidingscheques. Als TKO cursist heb je in sommige gevallen recht op opleidingscheques voor


  Bij het aanvragen van opleidingscheques wordt automatisch door VDAB in Mijn Loopbaan nagegaan welke scholingsgraad je hebt behaald én opgevraagd of de persoon beschikt over een 'Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan' (POP-attest). Op basis daarvan worden al dan niet OC afgeleverd. Indien je je wil inschrijven met opleidingscheques aangekocht na 1 maart 2015 mag je met OC betalen voor de opleiding vermeld in je POP-attest of voor opleidingen uit de lijst van betaald educatief verlof.

 • Studentenkaart:

  Je kan een studentenkaart aanvragen bij het CVO waar je ingeschreven bent. In het volwassenonderwijs heb je echter geen recht op een studietoelage (zie ook: https://www.onderwijskiezer.be/v2/volwassen/volw_uitstroom2.php?age=2&var=VOLWSECO)

  In sommige gevallen kan je nog als jobstudent aan het werk (zie ook: http://onderwijs.vlaanderen.be/kinderbijslag-krijgen-als-cursist)

  • Leeftijd: je bent tussen 18-25 jaar oud
  • Tijdens het schooljaar of in de laatste zomervakantie van je studies mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken als jobstudent
  • Tijdens de zomervakantie tussen 2 schooljaren mag je onbeperkt werken als jobstudent

Premies

Wanneer je het certificaat van je beroepsopleiding hebt gehaald in combinatie met AAV, heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld van de opleiding.


ZO VRAAG JE DE PREMIE AAN

Je kan de premie aanvragen tot uiterlijk een jaar na het behalen van je diploma. Om de premie aan te vragen stel je een aanvraagdossier samen. Dat bestaat uit:

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • Een kopie van het behaalde diploma
 • Alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd

Het aanvraagdossier stuur je naar:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs – 7A
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel


Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 6 maanden.


BEDRAG

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

 • Maximum 300 euro per diplomagerichte beroepsopleiding  per semester of 600 euro per schooljaar.

Je krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin je afstudeert:

 • Als je een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
 • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal krijg je niet terugbetaald.
 • Modules gevolgd in een andere opleiding krijg je niet terugbetaald.

Premie Horeca Vorming Vlaanderen

Wanneer je een module uit de opleiding hulpkok of kok volgt en tegelijkertijd aan de slag bent binnen de horecasector, kan je een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen. Deze premie geldt voor alle modules of opleidingstrajecten in het studiegebied ‘Voeding’ en 'Hotel- en cateringmanagement' van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs.

 • Ingeschreven zijn als werknemer in de horeca (PC 302) bij aanvang van de module én op het moment dat de aanvraag voor financiële tussenkomst wordt ingediend.
Om dit te staven dient een kopie van de meest recente loonfiche als bijlage bij het aanvraagdocument gevoegd te worden (bedragen mogen hierbij onzichtbaar gemaakt worden).
 • De persoon/partij die het inschrijvingsgeld van de cursist heeft betaald, dient de aanvraag in.
 • De cursist moet geslaagd zijn voor de module.
 • De aanvraag indienen na afloop van de module en voor de start van het nieuwe schooljaar.

Horeca Vorming Vlaanderen kan financieel tegemoet komen voor 50% van de kosten van het inschrijvingsgeld. Je kan het volledige reglement met daarin alle voorwaarden hier downloaden.


MAAK JIJ AANSPRAAK OP EEN PREMIE?

Voldoe je aan de voorwaarden? Download dan het aanvraagformulier.

Mail het ingevulde formulier naar Rein De Maeyer of stuur het op per post naar: Horeca Vorming Vlaanderen – Premies Volwassenonderwijs – Anspachlaan 111 / 4 -1000 Brussel